Download Testing Requirements for Shodan
Download Testing Requirements for Nidan
Download Testing Requirements for Sandan


SHODAN TEST
One year after 1 kyu, 200 classes

Tai no henko
Morote-dori, Kokyuho, (omote & ura)
Suwari-waza, Shomen-uchi, ikkyo ~ Gokyo (omote & ura)
Hanmi Handachi: Katate-dori, Shiho-nage (omote & ura)
Hanmi Handachi: Ryote-dori, Shiho-nage (omote & ura)
Ryote-dori, Tenchi-nag
Tsuki, kote-gaeshi
Shomen-uchi, tsuki, or yokomen uchi—irimi-nage
Katate-dori, kaiten-nage, (soto & uchi)
6 Ushiro Variations
6 Koshi-nage
Tanto waza (tsuki, yokomen, slash)
Bokken & Jo- 1 partner technique each
Randori (2 person attack)
Kokyu dosa


NIDAN TEST
2.5 years after Shodan, 400 classes

Tai no henko
Morote-dori, Kokyuho, (omote & ura)
Suwari-waza: Shomen-uchi, Ikkyo ~ Gokyo (omote & ura)
Hanmi Handachi: Katate-dori, Shiho-nage (omote & ura)
Hanmi Handachi: Ryote-dori, Shiho-nage (omote & ura)
Hanmi Handachi: Ushiro Ryote-tori, 4 variations
Shiho nage, from Yokomen-uchi, katate-tori, or ryote-tori
Ryote-tori, Tenchi-nage
Tsuki, kote-gaeshi
Shomen-uchi, irimi-nage
Katate-dori, kaiten-nage, (soto & uchi)
6 Koshi-nage
6 Ushiro Variations
3 Kaishi-waza
Tanto waza (tsuki, yokomen, slash)
Bokken & Jo- 2 partner techniques each
Ranhdori (3 person attack)
Kokyu dosa


SANDAN TEST
3 years after Nidan, 400 classes

Tai no henko
Morote-dori, Kokyuho, (omote & ura)
Suwari-waza: Shomen-uchi, Ikkyo ~ Gokyo (omote & ura)
Hanmi Handachi: Katate-dori, Shiho-nage (omote & ura)
Hanmi Handachi: Ryote-dori, Shiho-nage (omote & ura)
Hanmi Handachi: Ushiro Ryote-tori, 6 variations
Shiho nage, from Yokomen-uchi, Katate-tori, or Ryote-tori
Ryote-tori, Tenchi-nage
Tsuki, kote-gaeshi
Shomen-uchi, irimi-nage
Katate-dori, kaiten-nage, (soto & uchi)
6 Koshi-nage
6 Ushiro Variations
4 Kaishi-waza
Tanto waza (tsuki, yokomen, slash)
3 Jodori
3 Tachidori
Bokken & Jo- 3 partner techniques each)
Randori (3 person attack)
Kokyu dosa